Học Bổng

Nhận được học bổng có thể là một sự hỗ trợ lớn giúp bạn trang trải việc học ở New Zealand. Các trường tại New Zealand hầu hết đều có ít hay nhiều học bổng, cho nhiều bậc học khác nhau. Học bổng phụ thuộc vào nhiều yếu tố: kết quả học tập, trình độ tiếng Anh, thời điểm nộp hồ sơ….
Ngoài các khóa học chính ở bậc Tiến sỹ, Thạc

sỹ hay Cử nhân, nhiều trường đưa ra mức học bổng cho các chương trình Dự bị Đại học, Tiếng Anh. Để kiểm tra xem bạn có đủ điều kiện nhận học bổng không, hãy xem thêm trên cơ sở dữ liệu của Education New Zealand. Trong quá trình tư vấn, Koru Education sẽ hỗ trợ bạn trong việc xin học bổng nếu bạn phù hợp.

Back to top button

Gọi tư vấn ngay

Close